Zarządzenie Nr 26/2015/2016

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 7 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2015 r. wprowadzam następujący cennik za korzystanie z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie:

· bilet normalny (osoba dorosła): 9,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni,

· bilet ulgowy (dzieci, młodzież szkolna i studenci, posiadacze Chełmskiej Karty 3+): 6,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni, bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej bądź Karty 3+,

· udostępnienie toru/torów w celach niekomercyjnych: 9,00 zł brutto od każdej osoby dorosłej za 55 minut korzystania z pływalni, 6,00 zł brutto od każdego dziecka, ucznia i studenta za 55 minut korzystania z pływalni,

· udostępnienie jednego toru w celach komercyjnych: 100,00 zł brutto za 55 minut ( od 1 do 5 pływających - ilość osób nie dotyczy zajęć z aerobiku) korzystania z pływalni,

· szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm: wejście bezpłatne zgodne z ustalonym przez Kierownika Gospodarczego I LO w Chełmie harmonogramem

i wielkością grup uczniów.

 

§ 2

                Z dniem 2 stycznia 2016 r. wprowadzam dobrowolną zorganizowaną naukę pływania w grupach min.4 osobowych a maks. 5 osobowych w cenie 20 zł od osoby. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników I LO w Chełmie. Zasady nauki pływania określa odrębny Regulamin.

§ 3

                Z dniem 1 grudnia 2015 r. tracą ważność karnety bezpłatnego korzystania z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016 (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.).

§ 4

                Traci moc Zarządzenie Nr 19/2015/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie wydane w dniu10 listopada 2015 r.

 

§ 5

                Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarczemu.

§ 6

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeniowej Pływalni oraz stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (www.1lo.chelm.pl).

§ 7

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Chełm, 26 listopada 2015 r.