SPRAWOZDANIA - TERMINYWypełnione formularze sprawozdań z realizacji zadań:
należy wydrukować i przekazać protokolantom 28 czerwca 2017 r. w trakcie plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.Oświadczenie o realizacji podstawy programowej w klasach I - III - wydrukowane i podpisane przez nauczyciela – należy przekazać wicedyrektorowi. Termin: 29 czerwca 2017 r.

Wypełnione i opatrzone podpisem nauczyciela formularze sprawozdań z realizacji zajęć pozalekcyjnych wraz z załącznikami oraz podstawy programowej w I semestrze należy przekazać wicedyrektorowi w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2017 r

Do pobrania: