Biblioteka szkolna

I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie

biblioteka@1lo.chelm.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek
   8.00 - 15.00

Wtorek
   8.00 - 15.00

Środa
   8.00 - 15.00

Czwartek
   8.00 - 14.00

Piątek
   8.00 - 14.00

.:: Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Biblioteka szkolna obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Biblioteka w szczególnie uzasadnionych przypadkach - jeżeli na książkę jest duże zapotrzebowanie - może zażądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w punkcie 3 i 4.
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki, aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 8. Z karty bibliotecznej korzysta tylko jej właściciel.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych, wypożyczoną książkę powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik odkupuje taką samą lub inną, wskazana przez nauczyciela - bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej książki zagubionej lub zniszczonej.
 11. Czytelnik rezygnujący z nauki winien rozliczyć się z biblioteką.
 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.


REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
 3. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel - bibliotekarz.
 4. Kserowanie, kopiowanie map i rysunków, tekstów itp. z książek dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem - bibliotekarzem.
 5. Fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie czytelni.
 6. W czytelni OBOWIĄZUJE CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.


Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji (MCI)

 1. Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły ma prawo korzystać z MCI.
 2. Przy wejściu do MCI uczeń pyta o wolne stanowisko komputerowe i okazuje identyfikator.
 3. Do MCI wchodzimy bez okryć wierzchnich.
 4. Każdy wchodzący do MCI ma obowiązek dokładnego wpisania danych, zgodnie z rubrykami wyznaczonymi w rejestrze osób przebywających w MCI.
 5. Każdy korzystający ma obowiązek dbać o sprzęt znajdujący się w MCI, a w szczególności o stanowisko komputerowe przy którym pracuje.
 6. Każdy ma prawo drukowania, skanowania, nagrywania na własnym nośniku informacji.
 7. W MCI obowiązuje cisza.
 8. W MCI obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.